Polityka bezpieczeństwa

1) DEFINIOWANIE TERMINÓW


1. Obecnie obowiązująca Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) działa z następującymi pojęciami:

1. "Administracja strony sklepu internetowego (dalej-Administracja Strony)". Nazywa się to specjalistami reprezentującymi interesy organizacji, których obowiązkiem jest zarządzanie witryną, to znaczy organizowanie i / lub przetwarzanie danych osobowych, które do niej wpłynęły. Aby wykonać te obowiązki, muszą jasno określić, do czego przetwarzane są informacje, jakie informacje powinny być przetwarzane, jakie działania (operacje) powinny być wykonywane z uzyskanymi informacjami.

2. "Dane osobowe" oznaczają informacje, które mają bezpośredni lub pośredni związek z określoną lub określoną osobą fizyczną (zwaną również osobą, której dane dotyczą).

3. "Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każdą operację (działanie) lub całość tych, które administracja wykonuje z danymi osobowymi. Mogą być gromadzone, rejestrowane, organizowane, gromadzone, przechowywane, udoskonalane (w razie potrzeby aktualizowane lub zmieniane), pobierane, wykorzystywane, przesyłane (rozpowszechniane, udostępniane, dostępne), depersonalizowane, blokowane, usuwane, a nawet niszczone. Operacje te mogą być wykonywane automatycznie lub ręcznie.

4. "Poufność danych osobowych" to obowiązkowy wymóg nałożony na operatora lub innego urzędnika pracującego z danymi użytkownika, aby zachować uzyskane informacje w tajemnicy, nie poświęcając ich osobom postronnym, chyba że użytkownik, który podał dane osobowe, wyraził zgodę, a także nie ma uzasadnionej podstawy do ujawnienia.

5. "Użytkownik witryny sklepu internetowego "(dalej: Użytkownik)" oznacza osobę, która odwiedziła witrynę sklepu internetowego oraz korzysta z jego programów i produktów.

6. "Cookies" to krótki fragment danych przesyłanych przez przeglądarkę internetową lub klienta internetowego do serwera www w żądaniu HTTP, za każdym razem, gdy użytkownik próbuje otworzyć stronę Sklepu Internetowego. Fragment jest przechowywany na komputerze użytkownika.

7. "Adres IP" -unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej na protokole TCP / IP.


2) POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przeglądanie witryny sklepu internetowego, a także korzystanie z jego programów i produktów oznacza automatyczną akceptację przyjętej tam Polityki Prywatności, co oznacza podanie przez Użytkownika Danych Osobowych do przetwarzania.

2. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje istniejącej polityki prywatności, musi opuścić sklep internetowy.

3. Obowiązująca Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony sklepu internetowego. Jeśli za pomocą linków umieszczonych na stronie tego ostatniego użytkownik wejdzie do zasobów osób trzecich, sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.

4. Sprawdzanie poprawności danych osobowych, które użytkownik zaakceptował Politykę prywatności, nie należy do obowiązków administracji serwisu.


3) PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI


1. Zgodnie z aktualną polityką prywatności Administracja sklepu internetowego jest zobowiązana do nieujawniania danych osobowych zgłaszanych przez użytkowników rejestrujących się na stronie lub składających zamówienie na zakup towarów, a także do zapewnienia tym danym absolutnej poufności.

2. W celu podania danych osobowych użytkownik wypełnia znajdujące się na stronie sklepu internetowego formularze elektroniczne. Dane osobowe Użytkownika, które podlegają przetwarzaniu, to:


1. jego nazwisko, imię, drugie imię;

2. jego telefon kontaktowy;

3. jego adres e-mail (e-mail);

4. adres, pod który ma być dostarczony zakupiony przez niego towar;

5. adres zamieszkania użytkownika.


3. Ochrona danych przesyłanych automatycznie podczas przeglądania bloków reklamowych i odwiedzania stron z zainstalowanymi na nich skryptami statystycznymi systemu (pikselami) odbywa się przez sklep internetowy. Oto lista tych danych:


Adres IP;

informacje z cookies;

informacje o przeglądarce (lub innym programie, za pośrednictwem którego wyświetlane są reklamy);

czas odwiedzin strony;

adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;

odsyłacz (adres poprzedniej strony).


4. Konsekwencją wyłączenia cookies może być niemożność dostępu do wymaganych autoryzacji części witryny sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy gromadzi statystyki dotyczące adresów IP wszystkich odwiedzających. Informacje te są potrzebne, aby zidentyfikować i rozwiązać problemy techniczne oraz kontrolować, jak legalne będzie dokonywanie płatności finansowych.

6. Wszelkie inne dane osobowe, o których mowa powyżej (kiedy i jakie zakupy zostały dokonane, która przeglądarka była używana, jaki system operacyjny został zainstalowany itp.) są bezpiecznie przechowywane i nie są rozpowszechniane. Wyjątek obowiązująca Polityka Prywatności przewiduje przypadki opisane w pkt 5.2 i 5.3.


4. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA


1. Gromadzenie danych osobowych Użytkownika przez administrację sklepu internetowego odbywa się w celu:

1. Zidentyfikuj użytkownika, który przeszedł procedurę rejestracji na stronie Sklepu Internetowego w celu zdalnego złożenia zamówienia i / lub zakupu produktu w tym sklepie.

2. Otworzyć użytkownikowi dostęp do spersonalizowanych zasobów tej witryny.

3. Nawiązywanie z użytkownikiem opinii, przez co rozumie się m.in. wysyłanie zapytań i powiadomień dotyczących korzystania ze strony sklepu internetowego, przetwarzanie zapytań i zgłoszeń użytkowników, świadczenie innych usług.

4. Zlokalizuj użytkownika, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności i zapobiec oszustwom.

5. Potwierdź, że dane dostarczone przez Użytkownika są kompletne i wiarygodne.

6. Utwórz konto do dokonywania zakupów, jeśli użytkownik wyrazi na to chęć.

7. Powiadom użytkownika o stanie jego zamówienia w sklepie internetowym.

8. Przetwarzaj i otrzymuj płatności, potwierdzaj podatek lub ulgi podatkowe, kwestionuj płatność, określ, czy wskazane jest udzielenie konkretnej linii kredytowej użytkownikowi.

9. Zapewnij użytkownikowi jak najszybsze rozwiązanie problemów napotkanych podczas korzystania ze sklepu internetowego dzięki skutecznej obsłudze klienta i wsparcia technicznego.

10. Terminowe informowanie użytkownika o zaktualizowanych produktach, zapoznawanie go z unikalnymi ofertami, nowymi cenami, wiadomościami o działalności sklepu internetowego lub jego partnerów i innymi informacjami, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

11. Reklamować produkty sklepu internetowego, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę.

12. Zapewnij użytkownikowi dostęp do witryn lub usług Sklepu Internetowego, pomagając mu w ten sposób otrzymywać produkty, aktualizacje i usługi.


5) SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie jest ograniczony. Procedura przetwarzania może być przeprowadzona w dowolny sposób przewidziany przez prawo. W szczególności za pomocą systemów informacji o danych osobowych, które mogą być przechowywane automatycznie lub bez narzędzi automatyzacji.

2. Przetwarzane przez Administrację Strony dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym usługom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym. Odbywa się to w celu realizacji zamówienia Użytkownika pozostawionego przez niego na stronie sklepu internetowego i dostarczenia towaru na adres. Zgoda Użytkownika na taki transfer jest przewidziana przez zasady polityki witryny.

3. Również dane osobowe przetwarzane przez Administrację Strony mogą być przekazywane upoważnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej, jeśli odbywa się to zgodnie z prawem i zgodnie z prawem rosyjskim.

4. Jeśli dane osobowe zostaną utracone lub ujawnione, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez Administrację witryny.

5. Wszystkie działania administracji strony mają na celu uniemożliwienie osobom trzecim dostępu do danych osobowych Użytkownika (z wyjątkiem punktu 5.2, 5.3). Te ostatnie nie powinny być dostępne nawet przypadkowo, aby nie zniszczyły ich, nie zmieniły ani nie blokowały, nie kopiowały ani nie rozpowszechniały, a także nie popełniły innych nielegalnych działań. Aby chronić dane Użytkowników, Administracja ma zestaw środków organizacyjnych i technicznych.

6. Jeśli dane osobowe zostaną utracone lub ujawnione, Administracja witryny wraz z użytkownikiem jest gotowa podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapobiec stratom i innym negatywnym skutkom spowodowanym tą sytuacją.


6) ZOBOWIĄZANIA STRON


1.  Do obowiązków użytkownika należy:

1.  Przesłanie odpowiednich do wymagań sklepu internetowego informacji o sobie.

2.  Aktualizacja i uzupełnienie dostarczonych informacji w przypadku ich zmiany.


2.  Do obowiązków administracji serwisu należy:


1.  Wykorzystanie otrzymanych informacji wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

2.  Zapewnienie poufności informacji otrzymanych od użytkownika. Nie mogą być ujawniane, chyba że użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę. Ponadto administracja nie ma prawa sprzedawać, wymieniać, publikować ani ujawniać w inny sposób przekazanych przez Użytkownika Danych Osobowych, z wyłączeniem pkt 5.2 i 5.3 istniejącej polityki prywatności.

3.  Podejmowanie środków ostrożności, aby dane osobowe Użytkownika pozostały ściśle poufne, tak jak tego rodzaju informacje pozostają poufne we współczesnym obrocie biznesowym.

4.  Zablokowanie danych osobowych Użytkownika od momentu, w którym Użytkownik lub jego przedstawiciel prawny złoży stosowny wniosek. Prawo do złożenia wniosku o blokadę przysługuje również organowi upoważnionemu do ochrony praw Użytkownika, który przekazał Administrację witryny swoje dane, na okres weryfikacji, w przypadku stwierdzenia nieprawości zgłoszonych danych osobowych lub niewłaściwego działania.


7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


1.  W przypadku niewykonania przez administrację serwisu własnych zobowiązań, a w konsekwencji strat użytkownika poniesionych z powodu niewłaściwego wykorzystania przekazanych im informacji, odpowiedzialność spoczywa na nim. Twierdzi to w szczególności rosyjskie ustawodawstwo. Wyjątek obecnie obowiązująca Polityka prywatności dotyczy przypadków odzwierciedlonych w PP 5.2, 5.3 i 7.2.

2.  Istnieje jednak wiele przypadków, w których Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dane Użytkownika zostaną utracone lub ujawnione. Dzieje się tak wtedy, gdy są:


1.  Stały się własnością publiczną, zanim zostały utracone lub ujawnione.

2.  Zostały dostarczone przez osoby trzecie, zanim Administracja Witryny je otrzymała.

3.  Ujawnione za zgodą Użytkownika.


8) ROZSTRZYGANIE SPORÓW


1.  Jeśli użytkownik jest niezadowolony z działań administracji sklepu internetowego i zamierza dochodzić swoich praw w sądzie, przed wystąpieniem z pozwem, musi złożyć roszczenie (pisemnie zaproponować dobrowolne rozwiązanie konfliktu).

2.  Administracja, która otrzymała roszczenie, jest zobowiązana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, powiadomić użytkownika na piśmie o jego rozpatrzeniu i podjętych środkach.

3.  Jeśli obie strony nigdy nie były w stanie dojść do porozumienia, spór jest przekazywany do organu sądowego, gdzie powinien zostać rozpatrzony zgodnie z obowiązującym rosyjskim prawem.

4.  Regulacja relacji Użytkownika i Administracji Witryny w Polityce prywatności odbywa się zgodnie z obowiązującym rosyjskim prawem.


9) WARUNKI DODATKOWE


1.  Administracja serwisu ma prawo do zmiany obowiązującej obecnie Polityki Prywatności bez pytania o zgodę użytkownika.

2.  Wejście w życie nowej polityki prywatności rozpoczyna się po opublikowaniu informacji na jej temat na stronie sklepu internetowego, chyba że zmieniona Polityka oznacza inną opcję umieszczenia.


icon_email Email icon_viber Viber